Publikationsliste

Christine E. Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d., direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn har udgivet følgende publikationer

Bøger og rapporter

1988 Marianne Lundsgaard, Christine E. SwaneSom et landskab efter snestorm  nye spor i ældreforskningen. En undersøgelse af hverdagslivet efter lønarbejdets ophør. København: Institut for Kultursociologi, Reproserien. (Magisterafhandling).

1991 Glimt i øjet! Udvikling af omsorgen for demente gamle mennesker. København: SIKON.

1993 Demens tager tid. Frederikshavn: Dafolo.

1994 Henning Kirk, Christine E. SwaneDemens i familien.København: Frydenlund.

1996 Hverdagen med demens. Billeddannelser og hverdagserfaringer i kulturgerontologisk perspektiv. København: Munksgaard. (Ph.d.afhandling).

1998 Skyggen af en hverdag. Mennesket og lidelsen ved demens.København: Munksgaard.

1998 Havestuen  et dagværested for demenslidende i Skævinge.Frederikshavn: Dafolo.

1998 Anne Leonora Blaakilde, Christine E. Swane (red.). Aldring og ældrebilleder  mennesket i gerontologien. København: Munksgaard.

1998 Christine E. Swane, Susanne Kaagaard (red.). Vejledning til støttegrupper for pårørende til demenslidende. Skriftserien nr. 4. Hellerup: Gerontologisk Institut.

2001 Christine E. Swane (red.). Ældre og ensomhed. En oversigt over teori og forskning. Skriftserien nr. 6. Hellerup: Gerontologisk Institut.

2002 Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. København: Munksgaard Danmark.

2002 Lene Buchvardt, Christine E. SwaneFru Hansens Stue  aktivitetstilbud til demensramte i Faaborg. Faaborg Kommune.

2002 Eigil Boll Hansen, Lone Milkær, Christine E. Swane, Christine L. Iversen, Brian Rimdal. Mange bække små  om hjælp til svækkede ældre. København: FOKUS.

2003 Christine E. Swane (red.). Fremtidens ældre i Århus Kommune  et debatoplæg om udfordringer og muligheder.Ældrekommissionen i Århus. Århus Kommune: Magistratens 3. afdeling.

2003 Ida Andersen, Finn Skriver Frandsen, Birte Bech-Jørgensen, Erik Hoffmeyer, Helge Hvid, Alexander Schaumann, Christine E. Swane (red.). Velfærd fremover  en udfordring. Folketingets Fremtidspanel 2001-2003. København: Folketinget.

2004 Skovdagcentret Eghjorten i Hillerød – naturens betydning i relation til eksisterende forskning. Hillerød Kommune.

2007 Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. 2. udg. København: Munksgaard Danmark.

2011 Hanne Hulgaard, Aase Marie Ottesen, Christine E. Swane.Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demensudredningsmodel i Region Nordjylland? University College Nordjylland.

2013 Knud Erik Jensen, Christine E. SwaneVelfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv. København: Ensomme Gamles Værn.

2014 Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. SwaneEnsom midt i livet  livshistorier, erfaringer og mønstre. København: Ensomme Gamles Værn og Mary Fonden.

2014 Andreas Nikolajsen, Morten Hedelund, Christine E. Swane"Palle alene i verden"  et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet. København: Ensomme Gamles Værn.

2015 Christine E. Swane, Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen. "Jeg er ikke den eneste". Evaluering af Værket  Netværk for voksne. København: Ensomme Gamles Værn og Mary Fonden.

2016 Eva Algreen-Petersen, Anne Leonora Blaakilde, Christine E. SwaneDanmarks første mangfoldighedsplejehjem  forskningsrapport om erfaringer og muligheder. København: Ensomme Gamles Værn.

2017  Christine E. Swane, Andreas Nikolajsen. "Man ser det jo ikke uden på folk". Evaluering af Værket  netværk for voksne. København: Ensomme Gamles Værn.

 

Artikler, bogkapitler (dansk)

1989 Marianne Lundsgaard, Christine E. Swane. Det aldersbetingede arbejdsophør  hverdagen derpå. Gerontologi og Samfund 5; 2: 26-27.

1991 Nuancer i ældreomsorgen: Fra bofællesskaber til gamle med demens. SUMma  summarum. Tidsskrift for social udvikling 2; 2: 6-19. (Med Vibeke Marcussen).

1991 De er ikke kun gamle. En belysning af holdninger og praksis i demens omsorgen. I: Unifol. Tema: Gammelt træ giver god ild  om alderdom i folkloristisk perspektiv. Institut for Folkloristik, Københavns Universitet, s. 148-66.

1991 Ældres status og roller. En hverdagskulturel tilgang i studiet af holdninger til ældre mennesker. I: Brikker til ældrebilledet  holdninger til alderdommen. Gerontologisk Institut og Institut for Folkloristik, Københavns Universitet.

1992 Vibeke Marcussen, Christine E. Swane. Tæt på og på tværs. Tværfagligt samarbejde og netværksskabende aktiviteter i ældreprojekterne. I: Mogens Kjær Jensen (red.). Marked for nye ideer. En antologi om SUM-programmets over-ordnede målsætninger.København: SFI rapport 92.5, s. 93-120.

1992 Dementes miljø: Forbedringer nytter. Gerontologi og Samfund8; 1: 11-13.

1992 "Småt er godt"  afinstitutionalisering af demensomsorgen? I: Tore Jacob Hegland, Jens Kjeldsen, Vibeke Marcussen, Christine E. Swane. De gamle i det nye. Aalborg Universitetscenter: ALFUFF.

1992 Begreber for demenssygdomme. Ugeskrift for Læger 154; 52: 3779.

1993 Ser vi de ældres ressourcer? En hverdagskulturel tilgang i gerontologisk forskning. Nordnytt 49. Tema: Livscyklus: 59-70.

1993 Senil: dement eller gammel?  en begrebsmæssig nuancering. Nordnytt 49. Tema: Livscyklus: 97-107.

1993 "Senil demens" i historisk perspektiv. Gerontologi og Samfund9; 2: 26-28.

1993 Hvordan opfatter vi demens? Helse 39; 11: 16-17.

1993 Myten om senilitet. Samvirke 66; 8: 24-26.

1994 Senil demens  historiske rødder til en kompleks kategori. Bibliotek for Læger 186; 4: 371-86.

1995 Hukommelse og erindring. I hæfte til: Stine Korst. Er du senil mand?  en film om demens. København: SIKON.

1996 Demens  en håbløs lidelse? Gerontologi og samfund 12; 1: 4-6.

1996 Når hverdagen går i opløsning. Helse 42; 9: 4-5, 66.

1996 Når man ikke er helt sikker på sig selv. Sygeplejersken 96; 32: 20-23.

1996 Omsorg for mennesker med demens. I: Vi bygger bro mellem generationerne. København: LO Faglige Seniorer: 50-51.

1997 Uden ord. Gerontologi og samfund 4; 13: 72.

1998 Meningsfuld kommunikation. Alzheimerforeningens Magasin1:  6-7.

1998 Demensskyggen. Kristeligt Dagblad. Kronik 24. juli 1998.

1998 Når demenslidende fortæller sig ind i verden. I: Anne Leonora Blaakilde, Christine E. Swane (red.) Aldring og ældrebilleder  mennesket i gerontologien. København: Munksgaard, s. 51-82.

1998 Demenskategorien i medicinhistorisk belysning. Handicap og samfund 11. Hjernen og diagnoserne: 55-78.

1999 Hverdagslivets struktur og demens. Gerontologi og samfund 15; 2: 33-35.

1999 At lide af demens. Ældre & demens, depression og selvmord. ÆldreForum: 17-20.

1999 Dagværesteder for demenslidende. Gerontologi og samfund 15; 4: 86-88.

1999 Demens  aktivering, omsorg, samvær. I: Social- og sundhedshjælperens grundbog. Frederikshavn: Dafolos forlag, s. 291-300.

2000 Mathildes demens. Gerontologi og samfund 16; 2: 47-48.

2000 Et liv i hundrede år. Sygekassernes Helsefond, Årsskrift 1999: s. 20-22.

2000 Christine E. Swane, Dorte Høeg. I gerontologisk perspektiv. I: Knud Overø m.fl. (red.). Gamle med autisme. Videnscenter for Autisme: s. 75-81.

2000 Demenslidelsen i gamle kvinders hverdag. I: Karin Helweg et al. (red.). Kvinder   køn, krop og kultur. København: Gyldendal: s. 301-315.

2000 Forebyggelse af sammenbrud i familien ved demens. I: Kirsten Avlund et al. (red). Forebyggelse i alderdommen. Frederikshavn: Dafolos forlag: s. 71-79.

2001 Et demensforløb. Sygekassernes Helsefond, Årsskrift 2000: 22-26.

2001 Hjemmehjælp  set fra gerontologien. I: Hjemmehjælp i Danmark: Plads til omsorg og samtale. København: LO Faglige Seniorer: 31-34.

2001 Hvad forstås ved alder og aldring?  aktuelt og historisk, individuelt og på samfundsplan. I: Lillian Lykke Andersen (red.). Det aldrende samfund  grund til bekymring? København: Teknologirådet: s. 93-100.

2001 Havestuen  dagtilbud til demenslidende. Demens (Norge), Vol. 5, nr. 2, s. 4-6, 15.

2002 Indledning. Tværfaglig lærebog i gerontologi. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. København: Munksgaard Danmark, s. 13-17.

2002 Gamle menneskers hverdagsliv. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. København: Munksgaard Danmark, s. 19-30. (Oversat til norsk: Gamle menneskers hverdagsliv. I: Hanne Tuntland (red.).Aldring og livsvilkår. Oslo: NW Damm & Søn 2005, s. 210-28.)

2002 Morten Hoff, Jørgen Povlsen, Christine E. Swane. Humanistisk aldringsforskning. Gerontologi og samfund 18; Suppl. 1: 22A-25A.

2002 Henning Kirk, Christine E. Swane. Dynamoen i dansk gerontologi 1975-2002. Gerontologi og samfund 18; 2: 28-29.

2003 Christine E. Swane, Eigil Boll Hansen. Fysisk svækkede ældres hjælp i hverdagen. Gerontologi og samfund; 19, 1: 4-6.

2003 "Hjälp till självhjälp" som strategi i hemtjänsten. I: Marta Szebehely (red.). Hemhjälp i Norden  illustrationer och reflektioner.Stockholm: Studentlitteratur, s. 211-39.

2003 Implementering af reminiscens i plejehjemsafdeling på Plejehjemmet Sankt Joseph  en evaluering. I: Marianne Kjer. Tid til fortid. København: Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens, s. 95-130.

2003 Passiv hjælp til en værdig død. Gerontologi og samfund; 19, 3: 72.

2003 Demenslidelsen i gamle menneskers hverdag. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin; 20, 3: 17-21.

2004 Ud i det fri. Alderens Nye Sider. Videnscenter på Ældreområdet dec.: 15-17.

2005 Verden inden for rækkevidde  hundredåriges hverdag på plejehjem. I: Anne Brockenhuus-Schack et al. (red.). Samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale  en treklang med mislyde. Antologi. Hellerup: Videnscenter på Ældreområdet, s. 81-94.

2005 Rosell, Anne Christine, Christine E. Swane, Nina Beyer. Holdninger og opfattelser som har indflydelse på, om ældre danskere ønsker at deltage i faldforebyggende træning. Ugeskrift for Læger; 167 (10): 1156-59.

2005 Grøn omsorg styrker mentale ressourcer. Sygeplejersken 105, 14: 22-26.

2005 Samfundet. Holdninger i samfundet. www.demensnet.dk

2005 Rehabilitering af funktionssvækkede ældre mennesker. Alderens Nye Sider. Videnscenter på Ældreområdet dec., s. 29-31.

2006 Nielsen, Kasper Tang, Helle Ploug Hansen, Lotte Huniche, Christine E. Swane, Helle Johannessen. Når sundhed, sygdom og helbredelse er mere end ord  om brug af deltagerobservation i sundhedsvidenskabelige undersøgelser. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 84; 10: 1129-40.

2007 Indledning. Tværfaglig lærebog i gerontologi. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. 2. udg. København: Munksgaard Danmark, s. 13-18.

2007 Gamle menneskers hverdagsliv. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. 2. udg. København: Munksgaard Danmark, s. 19-30.

2008 Gamle mennesker er forskellige. I: Kurt Møller, Mary-Ann Knudstrup (red.). Trivsel i plejeboligen. En antologi om trivselsfaktorer i plejeboliger. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 17-24.

2008 Stigmatisering ved demens. Demens & Alderspsykiatri 12; 4: 35-37.

2009 Forandringer i forståelsen af demens. Magasinet Demens 19; 1: 14-15.

2011 At blive gammel, og mæt af dage? I: Karen Marie Dalgaard, Michael Hviid Jacobsen (red.). Humanistisk palliation  teori, metode, etik og praksis. København: Hans Reitzels Forlag: s. 55-70.

2011 Christine E. Swane, Üzeyir Tireli. Tyrkiske ældres bestræbelser på at føle sig hjemme. Social Kritik 127: s. 29-43.

2012 "Jeg ved en lærkerede". Naturophold for enlige og ensomme ældre. Villum Fonden og Velux Fonden Årsskrift 2011, s. 84-85.

2012 Christine E. Swane, Annette Johannesen. Forebyggelse af ensomhed, isolation, depression og selvmord. I: Mette Andresen, Dorthe Varning Poulsen (red.). Ergoterapi og fysioterapi til ældre.København: Munksgaard: s. 277-87.

2012 Christine E. Swane, Üzeyir Tireli. Tyrkiske ældres pendling: Positioner og fællesskaber på tværs af livsløbet. Gerontologi; 28, 1: s. 4-7.

2012 Socialt og økonomisk dårligt stillede ældre. Social Politik 2: s. 15-19.

2012 Sociale udfordringer i alderdommen  usynliggørelse af det sociale. Gerontologi; 28, 2: s. 25-27.

2013 Christine E. Swane, Jorit Tellervo. "Når to bliver til én"  omsorg for ældre efterladte. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin; 1: s. 5-9.

2013 Christine E. Swane, Inger Anneberg, Jorit Tellervo. Formidling om et overset emne: Sorgstøtte til ældre efterladte. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin; 30; 2: s. 19-23.

2013 Ensomhed i alderdommen: ældres ensomhed kan opspores  og lindres. Månedsskrift for almen praksis, september, s. 670-77.

2013 Alderdom og etnicitet – kommunikation og kultur. ÆldreForum: Ældre med anden etnisk baggrund  viden og inspiration til indsats:s. 30-36

2014 Stigmatisering og demenssygdomLivet med demens, 24, 1: s. 18-19.

2014 Jon Dag Rasmussen, Christine E. Swane. Fællesskaber i værested for socialt udsatte ældre. Gerontologi, 30, 1: s. 12-17.

2017 Anne Leonora Blaakilde, Eva Algreen-Petersen, Christine E. Swane. 'Kulturel jonglering' på Danmarks første mangfoldighedsplejehjem.Tidsskriftet Gerontologi, maj: s. 16-19.

2017 Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev, Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde. Ældre menneskers mediebrug. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 9-33.

2017 Christa Lykke Christensen, Christine E. Swane, Anne Jerslev, Anne Leonora Blaakilde. Medialisering, hverdagsliv og ældreliv. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 34-48.

2017 Anne Jerslev, Anne Leonora Blaakilde, Christa Lykke Christensen, Christine E. Swane. Aldring, alderdom og ældrebilleder. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 49-68.

2017 Gamle menneskers mediehverdag på plejehjem. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 96-129.

2017 Ældre menneskers ensomhed: Etablering af et sundhedsfagligt felt. Månedsskrift for almen praksis, juni: s. 548-55.

2018 Den gode og den onde ensomhed. Tidsskriftet Gerontologi, årg. 34, nr . 1, s. 14-15.

Artikler og kapitler (engelsk/fransk)

1992 Improving environment and care for elderly people with dementia. Danish Medical Bulletin 3; 39: s. 253-55.

1993 "Small is beautiful". Experience from SUM dementia projects. Artikelserie. Aalborg University Centre: ALFUFF.

1994 The Challenge of Dementia in Denmark: Health Policy Considerations. Cronic Diseases in Canada 15; 2, Supplement, s. 28-29.

1994 Payments for Care: The Case of Denmark. In: Adalbert Evers, Marja Pijl & Clare Ungerson (Eds.). Payments for Care. A Comparative Overview. Aldershot UK: Avebury, s. 101-24.

1998 The relationship between informal and formal care. The Keio Journal of Medicine 47, Supplement 2, s. 18-20.

1999 Introduction and Summary. In: Naoki Ikegami, John Campbell (Eds.). Long-term Care for Frail Older People: Reaching for the Ideal System. Tokyo: Springer, s. 3-8.

1999 The Relationship Between Informal and Formal Care. In: Naoki Ikegami, John Campbell (Eds.). Long-term Care for Frail Older People: Reaching for the Ideal System. Tokyo: Springer, s. 49-53.

2001 Anne Leonora Blaakilde, Gloria Escudero, Antonia Ferrer, Eigil Boll Hansen, Christine E. Swane. Intergen. Elder Abuse. Barcelona: COPSA.

2003 Modèles danois de soutien aux personnes démentes vivant à domicile et à leur famille soignante (Danish models of support to people with dementia living at home and their family caregivers.) In: A. Colvez, M.-E. Joel, D. Mischlich, (Eds.): La maladie d'AlzheimerQuelle place pour les aidants? Expériences innovantes et perspectives en Europe. (Alzheimer's Disease: What place for the carers? Innovative experiments and prospects in Europe.) Paris: Masson, s. 203-15.

2008 Esbensen, Bente Appel, Christine E. Swane, Ingalill Rahm Hallberg, Bibbi Thome. The lived experience of getting cancer in old age. International Journal Nursing Studies 45; s. 393-405.

2009 Stigma and Dementia. The Story about the Dementia Sauce (Abstract). The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol 13, Suppl 1: S321.

2012 "Home to the skylark". Residential nature programme for lonely elderly persons. Villum Foundation and Velux Foundation Annual Report 2011, p. 84-85.

2018 Old persons' bodily interaction with media in nursing homes. European Journal of Cultural Studies, Vol. 21(3) 317–333.