Curriculum vitae

Christine Elise Swane

Ansættelser 

2006- Direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn 

2004-06 Specialkonsulent (studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering / forsker), Institut for Sundhedstjenesteforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet  

1998-04 Institutleder, Gerontologisk Institut 

1998-00 Centerleder, Videnscenter på Ældreområdet 

1997, 1999, 2000 Forskningsadjunkt i tre perioder á 3, 3 og 4 mdr., Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet 

1996-98 Faglig medarbejder, Videnscenter på Ældreområdet 

1989-97 Forsker, Gerontologisk Institut 

1988 Undervisningsassistent, Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet, speciale- og konferensniveau i emnet "kultur- og hverdagslivsstudier"
 

Uddannelse 

1996 Ph.d. i folkloristik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 

1988 Mag. art. i Kultursociologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 

Kurser  

2013 Senior Management, Det Kgl. Ledelsesakademi 

2009-10 Research Management Course, Copenhagen Business School 

1998 Ledelse-udvikling gennem dialog, Dansk Magisterforening 

1992-95 Ph.d. studium ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 

1989 Tre måneders postgraduat kursus i gerontologi, Institut for Socialmedicin, Københavns Universitet
 

Forskning og dens finansiering 

2017-19 Deltager i projekt om syns- og høretab i alderdommen i samarbejde med postdoc Jon Dag Rasmussen og lektor Ida Wentzel Winther, DPU, Aarhus Universitet, finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn

2014-18 Projektleder Evaluering af Værket – netværk for voksne for Mary Fonden finansieret af Velux Fonden

2013-16 Deltager i praksisforskningsprojekt Hverdagsliv på mangfoldighedsplejehjem i København finansieret af Københavns Kommune og Ensomme Gamles Værn 

2013-17 Deltager i humanistisk forskningsprojekt Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug finansieret af Velux Fonden 

2013-15 Projektleder kvalitativt studie Ensomhed midt i livet finansieret af Mary Fonden. 

2012-13 Projektleder kvalitativt studie Læsegrupper for sårbare ældre finansieret af EGV Fonden 

2011-12 Projektleder Antropologisk studie af multihus for socialt udsatte og hjemløse ældre finansieret af EGV Fonden 

2010-11 Projektleder Praksisforskning om socialt isolerede gamle menneskers omsorgsbesøg af Samvirkende Menighedsplejer finansieret af EGV Fonden 

2009-11 Etnicitet og alderdom  tyrkiske ældre i samarbejde med lektor, ph.d. Üzeyir Tireli, finansieret af EGV Fonden 

2007-12 Deltager i nordisk projekt Omsorg i omvandling: Vardagsliv, organisering och välfärdspolitik finansieret af FAS  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

2007-11 Faglig konsulent for forskningsprojektet Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demens-udredningsmodel i Region Nordjylland? finansieret af Kvalitetsudviklingsudvalget 

2004-06 Projektleder for dansk del af Omsorgshverdag i Norden  ligheder og uligheder spejlet gennem ældreomsorgens personalefinansieret af FAS  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

2003-04 Deltager i nordisk forskernetværk som udarbejder analyse af Sundhed og Velfærd  nordisk velfærdsforskning inden for ældreomsorgsområdet finansieret af Nordisk Ministerråd 

2002-04 Kvalitativt studie af Skovprojekt med hjemmeboende demensramte i Hillerød finansieret af Friluftsrådet, Sygekassernes Helsefond og Hillerød kommune 

2003 Gæsteforsker en måned ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande 

2001-03 Projektleder af Ensomhed i alderdommen. Besøgsvenner  og mulige alternativer finansieret af Ældre Fonden 

2001-03 Videnskabelig evaluering af Indførelse og brug af livshistorie og reminiscens-aktiviteter i demensramte plejehjemsbeboeres dagligdag finansieret af Sygekassernes Helsefond 

2001-02 Projektleder for kvalitativ del af Kvalitet i indsatsen for ældre i samarbejde med AKF finansieret af Sygekassernes Helsefond, FOKUS og AKF 

2000-02 Deltager i Hjemmehjælp i nordisk belysning: Hjemmehjælpens hverdag og vilkår i fire nordiske hovedstæderfinansieret af Sveriges Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 

2000-01 Projektleder for Gerontologisk Instituts deltagelse i Elder Abuse finansieret af EU, DGV 

1997-00 Et liv i hundrede år. Kulturstudie af meget gamle menneskers hverdagsliv finansieret af Sygekassernes Helsefond/Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet 

1997-98 National koordinator af Health Promoting Intervention for Alzheimer's Family Caregivers finansieret af EU, DGV 

1997-98 Analyse af upubliceret materiale fra ph.d.-projekt under navnet Skyggen af en hverdag  mennesket og lidelsen ved demensfinansieret af Velux Fonden 

1996-98 Projektleder af videnskabelig del af Evaluering af hverdagserfaringer i aktivitetscenter for personer med demens i Skævinge Kommune finansieret af Sygekassernes Helsefond 

1993-97 Deltager i den tværvidenskabelige forskningsgruppe Aldring og ældrebilleder finansieret af SSF, SHF og SSVF 

1993-94 Halvårligt forskningsophold i USA tilknyttet National Institute of Aging i Washington støttet af Forskerakademiet 

1992-95 Ph.d. projekt Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk finansieret af Sygekassernes Helsefond 

1990-92 Forskningsassistent på Ældrebilledet i sundhedsvæsenetfinansieret af SSVF 

1990-91 Erfaringsopsamling af SUM-støttede ældreprojekter i kategorien senil demens finansieret af Socialministeriet 

Redaktionelle opgaver

2012- Review International Journal of Social Welfare 

2012- Review Journal of Aging Studies 

2011- Review European Journal of Aging 

2004- Medlem af Editorial Board for International Journal of Ageing and Later Life 

2004- Review Dansk Sociologi, Scandinavian Journal of Disability Research 

2003- Peer-review af rapporter for AKF, Institut for Serviceudvikling, SFI og KORA 

2002- Associate editor for tidsskriftet Dementia. The international journal of social research and practice, Sage Publications 

1994-04- Assisterende redaktør af tidsskriftet Gerontologi og samfund for Dansk Gerontologisk Selskab, hovedredaktør 1998-2004, redaktionsmedlem 2014-
 

Bestyrelser

2013- Dansk Gerontologisk Selskab (kasserer og redaktion)

2013- Arbejde Adlers Hus i Thorsgade, Nørrebro

2007-10 Alzheimerforeningens bestyrelse og internationalt udvalg

 

Råd, ekspert- og følgegrupper mv.

2019  Medlem af referencegruppe for Det gode ældreliv, Sundhedssstyrelsen

2018-21 Medlem af Det nationale råd - Videnscenter for værdig ældrepleje, Sundhedssstyrelsen

2017- Medlem af Nordic Gerontological Federations videnskabelige komité

2013-14 Medlem af Alzheimer Europe's arbejdsgruppe om etiske aspekter 

2012-13  Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet "Rehabilitering på ældreområdet" for Socialstyrelsen 

2012-13 Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet "Forebyggelse til bevarelse af alderssvarende funktionsevne hos ældre" for Socialstyrelsen 

2012-13 Medlem af referencegruppe til undersøgelse af behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom for Socialstyrelsen 

2012-13 Medlem af følgegruppe for Center for Sund Aldring, program 5 

2011-14 Medlem af følgegruppe for Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden: Ensomt eller aktivt ældreliv? Finansieret af Social- og indenrigsministeriet 

2011- Medlem af videnpanel for Bygherreforeningens modelprogram for plejeboliger 

2008-12 Generalsekretær, medlem af kongres- og videnskabelig komité for 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København 2012 

2008-12 Medlem af referencegruppe for VIOLA, Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring, VIA University College (nedlagt)

2007 Medlem af Forsknings- og innovationsstyrelsens ekspertarbejdsgruppe vedr. Forsk2015

2005-07 Medlem af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltnings visionspanel 

2004-06 Faglig projektleder for konsulentfirmaet Oxford Research for projektet Evaluering af pulje til dag- og aktiveringstilbud til yngre demensramte, finansieret af Styrelsen for Social Service 

2004-12 Medlem af Videnscenter på Ældreområdets fagpanel (nedlagt i 2012) 

2004-11 Medlem af EGV Fondens repræsentantskab 

2002  Formand for Ældrekommission i Århus Kommune 

2002-13 Medlem af Dansk Gerontologisk Selskabs fagråd, ekspertområde: kulturvidenskab (nedlagt i 2013) 

2000-06 Medlem af baggrundsgruppen for Folketingets Fremtidspanel om Velfærd og Demokrati i Det Aldrende Samfund. Projekt i Teknologirådet 

1999-02 Ekstern konsulent på projektet Kvalitetssikringsredskaber til effektmåling af aktivitetsvalg i specialtilbud til personer med demens i Faaborg Kommune, finansieret af Socialministeriet 

1999- Medlem af Alzheimerforeningens fagråd, ekspertise i socialvidenskabelig demensforskning, fra 2007 overført til foreningens repræsentantskab

 

Undervisning, vejledning, censur 

Løbende: Bedømmelse af forskningsansøgninger for bl.a. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, VELUX FONDEN, TrygFonden, Faroese Research Council. 

2014-17 Medvejleder for ph.d.-projekt Rikke Nøhr Brünner: " Levevilkår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst" ved Institut for Sociologi, Københavns Universitet / SFI.  

2012-16 Medvejleder for ph.d.-projekt Jon Dag Rasmussen: "Hverdagsliv og livsvilkår for ældre mennesker med få ressourcer" ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. 

2010-12 Medvejleder for ph.d.-projekt Jette Thuesen: "Aldring og personorienteret rehabilitering" ved Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet. 

2009-12 Medvejleder for ph.d.-projekt Hanne Jensen: "Ældre mænds trivsel  med depression og svær overvægt" ved Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed, Rigshospitalet/Århus Universitet. 

2009-11 Medvejleder for ph.d.-projekt Eva Algreen-Petersen: "Natur i hverdagen på plejehjem" ved ENSPAC, Roskilde Universitet. 

2006-07 Ph.d.komité for Hanna Lara Steinsson, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, University of Iceland 

2003 Vejledning af ph.d.-studerende ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande 

2001-06 Medvejleder for ph.d.-projekt Bente Appel Esbensen: "Aldring, sygepleje og kræft" ved Lunds Universitet, Medicinsk Fakultet 

2004-06 Eksaminator og censor, Masteruddannelserne i Rehabilitering og Gerontologi, Syddansk Universitet 

2003- Censor ved Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Århus Universitet 

1998-2002 Underviser ved Master of Public Health, Århus Universitet 

1990- Har organiseret, undervist og holdt foredrag for især ledende praktikere på utallige kurser, efteruddannelsesforløb, temadage og konferencer, bl.a. uddannelse til demenskoordinator 

 

Bedømmelse af ph.d.-afhandlinger 

2017 Diana Schack Thoft. Involving People with Early-Stage Dementia in Qualitative Research about their Lifeworld Perspectives: Development of a Participatory Research Model. Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet / Northampton University, England

2014 Aase Marie Ottesen. Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i en læringsmodel til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. Et etnografisk casestudie. Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet 

2013 Tom Bjerregaard. Det professionelle møde. SOSUernes arbejdsliv i spændingsfeltet mellem borgere og styring/ledelse  en paradoksal og følsom affære. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

2012 Anne Winther Jensen. Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet. Analyser af klasserum, praktik og elevtilblivelser. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

2008 Jens Kofod. Becoming a Nursing Home Resident. An Anthropological Analysis of Danish old People in Transition. Institut for Antropologi, Københavns Universitet 

2005 Trine Medby Fossland. Livsløp i endring. En sociologisk studie av ulike grupper eldres fortellinger om sine liv. Sociologisk Institut, Tromsø Universitet 

2003 Morten Hoff: "Som en tyv om natten". En kvalitativ undersøgelse af oplevelser og narrativer forbundet med krop, aldring og fysisk aktivitet. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 

2003 Hanne Mette Ridder: Singing Dialogue. Music therapy with persons in advanced stages of dementia. A case research design. Institute for Music and Music therapy, Aalborg Universitet 
 

Præsentationer på internationale konferencer 

2018 Biographical perspective of old persons’ everyday life with media in nursing homes. Oral presentation. 24. Nordiske Kongres i Gerontologi, Oslo 2-4. maj

2017 Agency through media use in everyday life of nursing home residents. Poster presentation. 21st IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics, San Francisco, 23-27 July

2017 Older people in nursing homes: agency through life with media. Oral presentation. University of Copenhagen: “Ageing and everyday life with media”, 22. februar

2016 Cultural changes in dementia: Stigmatization and everyday life. Keynote. International research seminar, Joensuu University, Finland, 13-14. december

2016 Balancing perspectives of persons with dementia and caregivers. Keynote. 26th Alzheimer Europe Conference, Copenhagen, 31. Oktober – 2. November

2016 Loneliness through a lifetime. Inviteret symposium. Aging & Society: 6th Interdisciplinary Conference, Linköping Universitet, Norrköping, 6-7. Oktober

2016 Invitations from society to older migrants in Denmark. Inviteret symposium. 18th Nordic Migration Conference, Oslo 11-12. august

2016 Profiled nursing homes – what images of old age are constructed? Inviteret symposium. 23. Nordiske Kongres i Gerontologi, Tampere 19-22. juni

2015 The Phone in the Fridge: Media Use among Nursing Home Residents. TWG 6 Media across the life course. 31. Nordmedia konference, København 13-15. august

2015 The Use of Media in the Social Life of Nursing Home Residents. Oral presentation. IAGG-EUR 8th. Dublin, 23-26. april

2014 Engagement in everyday life in old age. Keynote lecture. Conference on "Participation, inclusion and old age". University of Tampere. 11. november.

2014 Cultural versus personal narratives: Dementia as forgetfulness or as meaningful everyday life? Symposieforedrag. 22. Nordiske Kongres i Gerontologi, Göteborg 25-28. maj

2012 36.500+ days  everyday life of centenarians. Symposieforedrag, chair. 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København 10-13. juni 

2011 Gamle demenslidendes sociale liv. Inviteret symposium. Demensdagene. København 2-3. maj 

2010 The Story about the Dementia Sauce. Symposieforedrag, chair. 20. Nordiske Kongres i Gerontologi, Reykjavik 31. maj-2. juni 

2009 Hverdagen med demens og samfundets holdninger. Keynote lecture. Omsorgskonferansen 2009. Så god ein dag! Demensomsorg no og i framtida. Ålesund, Norge 29-30 september 

2009 Stigma and Dementia. The Story about the Dementia Sauce. Poster. 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Longevity, Health and Wealth. Paris, Frankrig 5-9. Juli 

2008 As good as it gets  in Denmark. From preventive home visits to reminiscence and nature in dementia care. Keynote lecture. Re-imagining health services. Innovations in Community Health Conference. Vancouver, Canada 6-8. November 

2008 Dage af særlig kvalitet sætter spor: Inddragelse af naturen i omsorgsarbejde. Inviteret symposium. 19th Nordic Congress of Gerontology. Aging, dignity, diversity. Oslo 25-28. Maj 

2008 Cultural changes in the dementia world: Stigma and everyday life experience. Keynote lecture. 18th Alzheimer Europe Conference. Breaking the Barriers. Oslo 22-25. Maj 

2008 Også mennesker med fremskreden demens har et liv og en historie. Inviteret symposium. Demensdagene. København 13-14. maj 

2006 Development of dementia care in Denmark: A family oriented perspective. Heilabilun  Fjölskyldusjúkdómur 21. aldar? Keynote lecture. Reykjavik, Island 23. september 

2006 Grøn omsorg  betydningen af aktiviteter i naturen for mennesker med fremskreden demens. Inviteret symposium. Demensdagene. København 8-9. maj 

2004 Hjælp-til-selvhjælp som arbejdsprincip i hjemmeplejen. Inviteret symposium. 17. Nordiska kongressen i gerontologi. Stockholm 23-26. maj 

2003 Living to be a hundred years old – an end of life perspective. 4th International Symposium on Cultural Gerontology. Tampere, Finland 24-27. maj 

2002 Centenarians speaking of their very old bodies. Chair og symposieforedrag. 16. Nordiske Kongres i Gerontologi. Århus 25-28. Maj 

2002 Everyday life in old age. Keynote lecture. 42. Österreichischer Geriatriekongress. Bad Hofgastein, Østrig 2-6. marts 

2001 Longevity and the narrated body. Inviteret foredrag. 3rd International Symposium on Cultural Gerontology. Visby, Sverige 10-12. Juni 

2000 The meaning of the ageing body in the every day life narratives of centenarians. 15. Nordiske Kongres i Gerontologi.Reykjavik 4-7. Juni 

1999 The meaning of the aging body in the everyday narratives of centenarians. Inviteret foredrag. Joint Meeting of Danish Centre for Molecular Gerontology & Aging Research Center, Odense 6-7. December 

1999 Passer dagsenter for personer med demens? Modeller og erfaringer. Inviteret foredrag. Demensdagene. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Oslo 1-2. December 

1999 The everyday life of centenarians from a cultural gerontological perspective. 4th European Congress of Gerontology. Berlin 7-11. juli 

1999 Health and functioning in Danish Centenarians. Inviteret symposium. 4th European Congress of Gerontology. Berlin 7-11. Juli 

1999 The Danish health care system for persons suffering from Alzheimer and their families. Keynote lecture. "La mente rubata. Bisogni e costi sociali della malattia di Alzheimer". Rom 29. April 

1999 A cultural approach to the everyday life of centenarians. Chair og sessionsforedrag. 2nd International Symposium on Cultural Gerontology: Social Worlds, Activity Patterns and Ageing. Berlin 18-21. April 

1998 Questioning the relevance for people with dementia: Long-term care systems in Europe. Chair og symposieforedrag. 1st European Conference on Alzheimer's Disease and Public Health. Madrid 26-28. November 

1998 Living to be a hundred years old. Methodology in a cultural study of very old people's everyday life. Inviteret foredrag. Swedish International Centenarian Studies-meeting. Bäkckaskog Castle, 22-25. August 

1998 Når demenslidende fortæller: Rekonstruktion af mening og struktur i hverdagslivet. Inviteret symposieforedrag. 14. Nordiske Kongres i Gerontologi. Trondheim 24-27. Maj 

1998 The relationship between informal and formal care. Inviteret symposieforedrag. Keio University International Symposia for Life Sciences and Medicine "Long-term care for frail older people: Reaching for the ideal system". Tokyo 18-21. maj 

1998 Living to be a hundred years old. A cultural study of very old people's everyday life. Inviteret foredrag. Workshop Aging Research Center, Odense Universitet 17-18. april 

1998 Når demenslidende fortæller sig ind i verden. Inviteret symposieforedrag.  Nordisk kulturvidenskabelig konference "Åldrandets kultur". Stockholm 26-28. januar 

1997 The True Story of Dementia. The Construction of Images and Everyday Life Experience. Symposieforedrag. 16th Congress of the International Association of Gerontology. Adelaide, Australien 19-23. august 

1997 Without a Soul. Dementia as a Bogey of Old Age. 1st International Symposium on Cultural Gerontology. Gentofte 4-7. Maj 

1997 Cultural Aspects of Dementia in Old Age. Inviteret foredrag. International Conference on Childhood and Old Age  Equals or Opposites? Odense Universitet 7-9. Juni 

1996 Demensbilleder og hverdagslivserfaringer. Inviteret foredrag. Andra Nordiska Kongressen om Forskning och Utveckling inom Demensvård. Stockholm 10-11. Oktober 

1996 Cultural constructions  attitudes and images of ageing. Keynote lecture. UNESCO Sponsored International Conference on Human Ageing "Adding Life to Years". Paris 17-20. juni 

1996 The Organization of Care for Elderly Persons with Dementia in Denmark. Keynote lecture. "Care for Elderly with Dementia". Miyazaki, Japan 24. Januar 

1995 Dementia and dehumanization: Everyday life experience. 3rd European Congress of Gerontology. Amsterdam 29. aug.-2. september 

1994 Demensbilleder. Symposieforedrag. 12. Nordiska kongressen i gerontologi, Jönköping 29. maj-1. juni 

1994 Kulturelle rødder til nutidige forståelser af demens. 2. Nordiske Symposium i Humanistisk Sundhedsforskning. Hindås, Sverige 5-7. maj 

1993 Dementia in old age: Historical-cultural aspects of concept development, diagnosis, and care. Sessionsleder. 15th World Congress of Gerontology. Budapest 4-9. juli 

1993 The Challenge of Dementia in Denmark: Health Policy Considerations. Inviteret foredrag. "Workshop on The Challenge of Dementia in Canada  From Research to Practice". Aylmer, Canada 3-5. Maj 

1992 Erfaringer fra demensprojekter støttet af Socialministeriets Udviklingsmidler (SUM). 11. Nordiske Kongres i Gerontologi. Odense 28. juni-1. juli 

1992 Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk. 1. Nordiske Symposium om Humanistisk Sundhedsforskning. Hindsgavl 4-6. marts