Lars Brun Nielsen (28.07.55)

Næstformandb lbn

Da jeg i 2014 blev opfordret til at stille op som bestyrelsesmedlem i Ensomme Gamles Værn, behøvede jeg ikke  tænke mig længe om, før jeg sagde  ja. Ensomme Gamles Værn har igennem en årrække, med en klar profil,  bidraget væsentligt og systematisk til forskningen i årsagerne til ensomhed blandt ældre. Endvidere har Ensomme Gamles Værn støttet projekter til afhjælpning af ensomhed, navnlig blandt socialt udsatte ældre.

I en tid hvor ældre udgør en stadigt stigende andel af befolkningen, er fokuseringen på ældres behov og ensomhed underprioriteret i den offentlige debat. Jeg ønsker derfor at bidrage til, at Ensomme Gamles Værn også i fremtiden er i stand til at fortsætte sit arbejde.

Jeg har tidligere i en længere årrække været bestyrelsesformand for det almennyttige boligselskab "Danmarks Ældreboligselskab" og i den sammenhæng draget erfaringer med arbejdet med ældre, og navnlig ældres boligsituation.

I kraft af min generelle erfaring som advokat og bestyrelsesmedlem, føler jeg, at jeg fremadrettet kan være en støtte for det vigtige arbejde, som Ensomme Gamles Værn støtter.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2014.
  • Valgt som næstformand i 2015.
  • Kan genvælges til bestyrelsen i 2018.
  • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer:

Juridisk komptence, lovkyndig, økonomi.