Print Mail

Curriculum vitae for Christine Elise Swane

Født 15. august 1960

Ansættelser 
2006- Direktør og forskningsleder, Ensomme Gamles Værn 
2004-06 Specialkonsulent (studieleder/forsker), Institut for Sundhedstjenesteforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet  
1998-04 Institutleder, Gerontologisk Institut 
1998-00 Centerleder, Videnscenter på Ældreområdet 
1997, 1999, 2000 Forskningsadjunkt i tre perioder á 3, 3 og 4 mdr., Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet 
1996-98 Faglig medarbejder, Videnscenter på Ældreområdet 
1989-97 Forsker, Gerontologisk Institut 
1988 Undervisningsassistent, Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet, speciale- og konferensniveau i emnet "kultur- og hverdagslivsstudier"
 
Uddannelse 
1996 Ph.d. i folkloristik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 
1988  Mag. art. i Kultursociologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 
Kurser  
2013  Senior Management, Det Kgl. Ledelsesakademi 
2009-10 Research Management Course, Copenhagen Business School 
1998 Ledelse-udvikling gennem dialog, Dansk Magisterforening 
1992-95 Ph.d. studium ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 
1989  Tre måneders postgraduat kursus i gerontologi, Institut for Socialmedicin, Københavns Universitet
 
Forskning og dens finansiering 
2014-17 Projektleder Evaluering af Værket - netværk for voksne for Mary Fonden finansieret af Velux Fonden
2013-16 Deltager i praksisforskningsprojekt Hverdagsliv på mangfoldighedsplejehjem i København finansieret af Københavns Kommune og Ensomme Gamles Værn 
2013-17 Deltager i humanistisk forskningsprojekt Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug finansieret af Velux Fonden 
2013-15 Projektleder kvalitativt studie Ensomhed midt i livet finansieret af Mary Fonden. 
2012-13 Projektleder kvalitativt studie Læsegrupper for sårbare ældre finansieret af EGV Fonden 
2011-12 Projektleder Antropologisk studie af multihus for socialt udsatte og hjemløse ældre finansieret af EGV Fonden 
2010-11 Projektleder Praksisforskning om socialt isolerede gamle menneskers omsorgsbesøg af Samvirkende Menighedsplejer finansieret af EGV Fonden 
2009-11 Etnicitet og alderdom - tyrkiske ældre i samarbejde med lektor, ph.d. Üzeyir Tireli, finansieret af EGV Fonden 
2007-12 Deltager i nordisk projekt Omsorg i omvandling: Vardagsliv, organisering och välfärdspolitik finansieret af FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
2007-11 Faglig konsulent for forskningsprojektet Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demens-udredningsmodel i Region Nordjylland? finansieret af Kvalitetsudviklingsudvalget 
2004-06 Projektleder for dansk del af Omsorgshverdag i Norden - ligheder og uligheder spejlet gennem ældreomsorgens personale finansieret af FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
2003-04 Deltager i nordisk forskernetværk som udarbejder analyse af Sundhed og Velfærd - nordisk velfærdsforskning inden for ældreomsorgsområdet finansieret af Nordisk Ministerråd 
2002-04 Kvalitativt studie af Skovprojekt med hjemmeboende demensramte i Hillerød finansieret af Friluftsrådet, Sygekassernes Helsefond og Hillerød kommune 
2003 Gæsteforsker en måned ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande 
2001-03 Projektleder af Ensomhed i alderdommen. Besøgsvenner - og mulige alternativer finansieret af Ældre Fonden 
2001-03 Videnskabelig evaluering af Indførelse og brug af livshistorie og reminiscens-aktiviteter i demensramte plejehjemsbeboeres dagligdag finansieret af Sygekassernes Helsefond 
2001-02 Projektleder for kvalitativ del af Kvalitet i indsatsen for ældre i samarbejde med AKF finansieret af Sygekassernes Helsefond, FOKUS og AKF 
2000-02 Deltager i Hjemmehjælp i nordisk belysning: Hjemmehjælpens hverdag og vilkår i fire nordiske hovedstæder finansieret af Sveriges Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 
2000-01 Projektleder for Gerontologisk Instituts deltagelse i Elder Abuse finansieret af EU, DGV 
1997-00 Et liv i hundrede år. Kulturstudie af meget gamle menneskers hverdagsliv finansieret af Sygekassernes Helsefond/Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet 
1997-98 National koordinator af Health Promoting Intervention for Alzheimer's Family Caregivers finansieret af EU, DGV 
1997-98 Analyse af upubliceret materiale fra ph.d.-projekt under navnet Skyggen af en hverdag - mennesket og lidelsen ved demens finansieret af Velux Fonden 
1996-98 Projektleder af videnskabelig del af Evaluering af hverdagserfaringer i aktivitetscenter for personer med demens i Skævinge Kommune finansieret af Sygekassernes Helsefond 
1993-97 Deltager i den tværvidenskabelige forskningsgruppe Aldring og ældrebilleder finansieret af SSF, SHF og SSVF 
1993-94 Halvårligt forskningsophold i USA tilknyttet National Institute of Aging i Washington støttet af Forskerakademiet 
1992-95 Ph.d. projekt Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk finansieret af Sygekassernes Helsefond 
1990-92 Forskningsassistent på Ældrebilledet i sundhedsvæsenet finansieret af SSVF 
1990-91 Erfaringsopsamling af SUM-støttede ældreprojekter i kategorien senil demens finansieret af Socialministeriet 
 
Redaktionelle opgaver 
2012- Review International Journal of Social Welfare 
2012- Review Journal of Aging Studies 
2011- Review European Journal of Aging 
2004- Medlem af Editorial Board for International Journal of Ageing and Later Life 
2004- Review Dansk Sociologi, Scandinavian Journal of Disability Research 
2003- Peer-review af rapporter for AKF, Institut for Serviceudvikling, SFI og KORA 
2002-  Associate editor for tidsskriftet Dementia. The international journal of social research and practice, Sage Publications 
1994-04 Assisterende redaktør af tidsskriftet Gerontologi og samfund for Dansk Gerontologisk Selskab, hovedredaktør 1998-2004
 
Bestyrelser
2013- Medlem af Dansk Gerontologisk Selskabs bestyrelse (kasserer og redaktionspanel)
2013- Medlem af bestyrelsen for Arbejde Adlers Hus i Thorsgade, Nørrebro
2007-10 Medlem af Alzheimerforeningens bestyrelse og internationalt udvalg
 
Rådgivende opgaver mv. 
2013-14 Medlem af Alzheimer Europe's arbejdsgruppe om etiske aspekter 
2012-13  Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet "Rehabilitering på ældreområdet" for Socialstyrelsen 
2012-13 Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet "Forebyggelse til bevarelse af alderssvarende funktionsevne hos ældre" for Socialstyrelsen 
2012-13 Medlem af referencegruppe til undersøgelse af behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom for Socialstyrelsen 
2012-13 Medlem af følgegruppe for Center for Sund Aldring, program 5 
2011-14 Medlem af følgegruppe for Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden: Ensomt eller aktivt ældreliv? Finansieret af Social- og indenrigsministeriet 
2011- Medlem af videnpanel for Bygherreforeningens modelprogram for plejeboliger 
2008-12 Generalsekretær, medlem af kongres- og videnskabelig komité for 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København 2012 
2008-   Medlem af referencegruppe for VIOLA, Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring, VIA University College 
2007 Medlem af Forsknings- og innovationsstyrelsens ekspertarbejdsgruppe vedr. Forsk2015 
2007- Medlem af Alzheimerforeningens repræsentantskab 
2005-07 Medlem af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltnings visionspanel 
2004-06 Faglig projektleder for konsulentfirmaet Oxford Research for projektet Evaluering af pulje til dag- og aktiveringstilbud til yngre demensramte, finansieret af Styrelsen for Social Service 
2004-12 Medlem af Videnscenter på Ældreområdets fagpanel (nedlagt i 2012) 
2004-11 Medlem af EGV Fondens repræsentantskab 
2002  Formand for Ældrekommission i Århus Kommune 
2002-13 Medlem af Dansk Gerontologisk Selskabs fagråd, ekspertområde: kulturvidenskab (nedlagt i 2013) 
2000-06 Medlem af baggrundsgruppen for Folketingets Fremtidspanel om Velfærd og Demokrati i Det Aldrende Samfund. Projekt i Teknologirådet 
1999-02 Ekstern konsulent på projektet Kvalitetssikringsredskaber til effektmåling af aktivitetsvalg i specialtilbud til personer med demens i Faaborg Kommune, finansieret af Socialministeriet 
1999-  Medlem af Alzheimerforeningens fagråd, ekspertise i socialvidenskabelig demensforskning
 
Undervisning, vejledning, censur 
Løbende: Bedømmelse af forskningsansøgninger for bl.a. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, VELUX FONDEN, TrygFonden, Faroese Research Council. 
2014-17 Medvejleder for ph.d.-projekt Rikke Nøhr Brünner: " Levevilkår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst" ved Institut for Sociologi, Københavns Universitet / SFI.  
2012-16 Medvejleder for ph.d.-projekt Jon Dag Rasmussen: "Hverdagsliv og livsvilkår for ældre mennesker med få ressourcer" ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. 
2010-12 Medvejleder for ph.d.-projekt Jette Thuesen: "Aldring og personorienteret rehabilitering" ved Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet. 
2009-12 Medvejleder for ph.d.-projekt Hanne Jensen: "Ældre mænds trivsel - med depression og svær overvægt" ved Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed, Rigshospitalet/Århus Universitet. 
2009-11 Medvejleder for ph.d.-projekt Eva Algreen-Petersen: "Natur i hverdagen på plejehjem" ved ENSPAC, Roskilde Universitet. 
2006-07 Ph.d.komité for Hanna Lara Steinsson, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, University of Iceland 
2003 Vejledning af ph.d.-studerende ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande 
2001-06 Medvejleder for ph.d.-projekt Bente Appel Esbensen: "Aldring, sygepleje og kræft" ved Lunds Universitet, Medicinsk Fakultet 
2004-06 Eksaminator og censor, Masteruddannelserne i Rehabilitering og Gerontologi, Syddansk Universitet 
2003- Censor ved Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Århus Universitet 
1998-2002 Underviser ved Master of Public Health, Århus Universitet 
1990- Har organiseret, undervist og holdt foredrag for især ledende praktikere på utallige kurser, efteruddannelsesforløb, temadage og konferencer, bl.a. uddannelse til demenskoordinator 

Bedømmelse af ph.d.-afhandlinger 
2017 Diana Schack Thoft. Involving People with Early-Stage Dementia in Qualitative Research about their Lifeworld Perspectives: Development of a Participatory Research Model. Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet / Northampton University, England
2014 Aase Marie Ottesen. Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i en læringsmodel til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. Et etnografisk casestudie. Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet 
2013  Tom Bjerregaard. Det professionelle møde. SOSUernes arbejdsliv i spændingsfeltet 
mellem borgere og styring/ledelse - en paradoksal og følsom affære. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 
2012 Anne Winther Jensen. Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet. Analyser af klasserum, praktik og elevtilblivelser. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 
2008 Jens Kofod. Becoming a Nursing Home Resident. An Anthropological Analysis of Danish old People in Transition. Institut for Antropologi, Københavns Universitet 
2005 Trine Medby Fossland. Livsløp i endring. En sociologisk studie av ulike grupper eldres fortellinger om sine liv. Sociologisk Institut, Tromsø Universitet 
2003 Morten Hoff: "Som en tyv om natten". En kvalitativ undersøgelse af oplevelser og narrativer forbundet med krop, aldring og fysisk aktivitet. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 
2003 Hanne Mette Ridder: Singing Dialogue. Music therapy with persons in advanced stages of dementia. A case research design. Institute for Music and Music therapy, Aalborg Universitet 
 
Præsentationer på nordiske og internationale konferencer 
2016  Invitations from society to older migrants in Denmark. Inviteret symposium. 18th Nordic Migration Conference, Oslo 11-12. august
2016 Profiled nursing homes - what images of old age are constructed? Inviteret symposium. 23. Nordiske Kongres i Gerontologi, Tampere 19-22. juni
2015 The Phone in the Fridge: Media Use among Nursing Home Residents. TWG 6 Media across the life course. 31. Nordmedia konference, København 13-15. august
2014  Cultural versus personal narratives: Dementia as forgetfulness or as meaningful everyday life? Symposieforedrag. 22. Nordiske Kongres i Gerontologi, Göteborg 25-28. maj
2012  36.500+ days - everyday life of centenarians. Symposieforedrag, chair. 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København 10-13. juni 
2011 Gamle demenslidendes sociale liv. Inviteret symposium. Demensdagene. København 2-3. maj 
2010  The Story about the Dementia Sauce. Symposieforedrag, chair. 20. Nordiske Kongres i Gerontologi, Reykjavik 31. maj-2. juni 
2009 Hverdagen med demens og samfundets holdninger. Keynote lecture. Omsorgskonferansen 2009. Så god ein dag! Demensomsorg no og i framtida. Ålesund, Norge 29-30 september 
2009 Stigma and Dementia. The Story about the Dementia Sauce. Poster. 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Longevity, Health and Wealth. Paris, Frankrig 5-9. Juli 
2008 As good as it gets - in Denmark. From preventive home visits to reminiscence and nature in dementia care. Keynote lecture. Re-imagining health services. Innovations in Community Health Conference. Vancouver, Canada 6-8. November 
2008 Dage af særlig kvalitet sætter spor: Inddragelse af naturen i omsorgsarbejde. Inviteret symposium. 19th Nordic Congress of Gerontology. Aging, dignity, diversity. Oslo 25-28. Maj 
2008 Cultural changes in the dementia world: Stigma and everyday life experience. Keynote lecture. 18th Alzheimer Europe Conference. Breaking the Barriers. Oslo 22-25. Maj 
2008 Også mennesker med fremskreden demens har et liv og en historie. Inviteret symposium. Demensdagene. København 13-14. maj 
2006 Development of dementia care in Denmark: A family oriented perspective. Heilabilun - Fjölskyldusjúkdómur 21. aldar? Keynote lecture. Reykjavik, Island 23. september 
2006  Grøn omsorg - betydningen af aktiviteter i naturen for mennesker med fremskreden demens. Inviteret symposium. Demensdagene. København 8-9. maj 
2004 Hjælp-til-selvhjælp som arbejdsprincip i hjemmeplejen. Inviteret symposium. 17. Nordiska kongressen i gerontologi. Stockholm 23-26. maj 
2003  Living to be a hundred years old - an end of life perspective. 4th International Symposium on Cultural Gerontology. Tampere, Finland 24-27. maj 
2002 Centenarians speaking of their very old bodies. Chair og symposieforedrag. 16. Nordiske Kongres i Gerontologi. Århus 25-28. Maj 
2002 Everyday life in old age. Keynote lecture. 42. Österreichischer Geriatriekongress. Bad Hofgastein, Østrig 2-6. marts 
2001 Longevity and the narrated body. Inviteret foredrag. 3rd International Symposium on Cultural Gerontology. Visby, Sverige 10-12. Juni 
2000 The meaning of the ageing body in the every day life narratives of centenarians. 15. Nordiske Kongres i Gerontologi.Reykjavik 4-7. Juni 
1999 The meaning of the aging body in the everyday narratives of centenarians. Inviteret foredrag. Joint Meeting of Danish Centre for Molecular Gerontology & Aging Research Center, Odense 6-7. December 
1999 Passer dagsenter for personer med demens? Modeller og erfaringer. Inviteret foredrag. Demensdagene. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Oslo 1-2. December 
1999  The everyday life of centenarians from a cultural gerontological perspective. 4th European Congress of Gerontology. Berlin 7-11. juli 
1999 Health and functioning in Danish Centenarians. Inviteret symposium. 4th European Congress of Gerontology. Berlin 7-11. Juli 
1999 The Danish health care system for persons suffering from Alzheimer and their families. Keynote lecture. "La mente rubata. Bisogni e costi sociali della malattia di Alzheimer". Rom 29. April 
1999 A cultural approach to the everyday life of centenarians. Chair og sessionsforedrag. 2nd International Symposium on Cultural Gerontology: Social Worlds, Activity Patterns and Ageing. Berlin 18-21. April 
1998 Questioning the relevance for people with dementia: Long-term care systems in Europe. Chair og symposieforedrag. 1st European Conference on Alzheimer's Disease and Public Health. Madrid 26-28. November 
1998 Living to be a hundred years old. Methodology in a cultural study of very old people's everyday life. Inviteret foredrag. Swedish International Centenarian Studies-meeting. Bäkckaskog Castle, 22-25. August 
1998 Når demenslidende fortæller: Rekonstruktion af mening og struktur i hverdagslivet. Inviteret symposieforedrag. 14. Nordiske Kongres i Gerontologi. Trondheim 24-27. Maj 
1998 The relationship between informal and formal care. Inviteret symposieforedrag. Keio University International Symposia for Life Sciences and Medicine "Long-term care for frail older people: Reaching for the ideal system". Tokyo 18-21. maj 
1998 Living to be a hundred years old. A cultural study of very old people's everyday life. Inviteret foredrag. Workshop Aging Research Center, Odense Universitet 17-18. april 
1998 Når demenslidende fortæller sig ind i verden. Inviteret symposieforedrag.  Nordisk kulturvidenskabelig konference "Åldrandets kultur". Stockholm 26-28. januar 
1997 The True Story of Dementia. The Construction of Images and Everyday Life Experience. Symposieforedrag. 16th Congress of the International Association of Gerontology. Adelaide, Australien 19-23. august 
1997 Without a Soul. Dementia as a Bogey of Old Age. 1st International Symposium on Cultural Gerontology. Gentofte 4-7. Maj 
1997  Cultural Aspects of Dementia in Old Age. Inviteret foredrag. International Conference on Childhood and Old Age - Equals or Opposites? Odense Universitet 7-9. Juni 
1996  Demensbilleder og hverdagslivserfaringer. Inviteret foredrag. Andra Nordiska Kongressen om Forskning och Utveckling inom Demensvård. Stockholm 10-11. Oktober 
1996 Cultural constructions - attitudes and images of ageing. Keynote lecture. UNESCO Sponsored International Conference on Human Ageing "Adding Life to Years". Paris 17-20. juni 
1996 The Organization of Care for Elderly Persons with Dementia in Denmark. Keynote lecture. "Care for Elderly with Dementia". Miyazaki, Japan 24. Januar 
1995 Dementia and dehumanization: Everyday life experience. 3rd European Congress of Gerontology. Amsterdam 29. aug.-2. september 
1994 Demensbilleder. Symposieforedrag. 12. Nordiska kongressen i gerontologi, Jönköping 29. maj-1. juni 
1994 Kulturelle rødder til nutidige forståelser af demens. 2. Nordiske Symposium i Humanistisk Sundhedsforskning. Hindås, Sverige 5-7. maj 
1993 Dementia in old age: Historical-cultural aspects of concept development, diagnosis, and care. Sessionsleder. 15th World Congress of Gerontology. Budapest 4-9. juli 
1993 The Challenge of Dementia in Denmark: Health Policy Considerations. Inviteret foredrag. "Workshop on The Challenge of Dementia in Canada - From Research to Practice". Aylmer, Canada 3-5. Maj 
1992 Erfaringer fra demensprojekter støttet af Socialministeriets Udviklingsmidler (SUM). 11. Nordiske Kongres i Gerontologi. Odense 28. juni-1. juli 
1992 Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk. 1. Nordiske Symposium om Humanistisk Sundhedsforskning. Hindsgavl 4-6. marts